අපරාධ ‘හොයන්නත්’ ඇප් එකක්

අපරාධ බුද්ධි තොරතුරු විශ්ලේෂණ මෘදුකාංගයක් ස්ථාපිත කර ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා.

අපරාධකරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් දැන ගැනීම,අපරාධ ඇතිවීමට හේතු සෙවීම මෙන්ම අපරාධ සිදුවන කාලය හඳුනාගැනීම මමගින් අපේක්ෂිතයි.

‘VPN’ ජාලය මගින් මෙම මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කර ඇති අතර, ගූගල් සිතියම මගින් අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට හැකි වනවා.

අදාළ දත්ත ඇතුළත් කළ පසු සමස්ත දිවයිනේම සිදුවන අපරාධවල තොරතුරු පොලීසියට ක්‍ෂණිකව ලබා ගැනීමේ හැකියාව හිමිවන අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය හා එක්ව පොලිස් අපරාධ වාර්තා කොට්ඨාසයේ මෙම බුද්ධි තොරතුරු පද්ධතිය ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *