අද විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

අද (23) දිනයේ සිදුකෙරෙන විදුලි කප්පාදුව පිළිබඳව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම දැනුම් දී තිබෙනවා

ඒ අනුව A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W කලාප සඳහා දහවල් 12 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය දෙකයි මිනිත්තු තිහක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කරනු ලබනවා

CC කලාපයට පෙරවරු 6 සිට 8 දක්වා පැය දෙකක් සහ M,N,O,X,Y,Z යන කලාපවලට පෙරවරු 5 සිට 8 දක්වා පැය තුනක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකරනු ලබන බවද මහජන උපයෝගීතා කොමිසම දැනුම් දෙනවා

අද සිදු කෙරෙන විදුලි කප්පාදුවේ කාලසටහන පහතින් දැක ගත හැකියි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.