හෙට සහ අනිද්දා විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක්

හෙට සහ අනිද්දා දිවයින පුරා පැයයි විනාඩි 20ක් විදුලිය කපා හැරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අනුමැතිය දී ඇත.ඒ අනුව පස්වරු 5.00ත් රාත්‍රී 9.00ත් අතර කාලය තුළ මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදු කිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.