නිවාස හා දේපල අහිමි වූ සියලුම පාර්ශවයන්ට සාධාරණය ඉටු කරනවා

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස සිය රාජකාරි ආරම්භ අද ආරම්භ කළා.

වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග සඳහන් කළේ පසුගියදා ඇතිවූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් නිවාස හා දේපල අහිමි වූ සියලුම පාර්ශවයන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම සිය ප්‍රමුඛ කාර්යය බවයි.

ඒ පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන බවද ඇමැතිවරයා සඳහන් කරනවා.

සියලු තොරතුරු ලබාගෙන ඔවුන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම සඳහා කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග සඳහන් කරනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.