නිලධාරීන්ගේ ආත්ම ගෞරවය රකින්න ජනපතිගෙන් නියෝග

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ආත්ම ගෞරවය හා වෘත්තීය ගරුත්වය රැකෙන ලෙස කටයුතු කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබෙනවා.

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ කිසියම් සාකච්ඡාවකට සහභාගී වීමට ප්‍රථම එම විෂය සම්බන්ධයෙන් පූර්ව සූදානමකින් දැනුවත් වී යා යුතු බවයි.

පුද්ගලික අරමුණු පසෙකලා ජාතික අරමුණු පෙනී සිටින රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැකගැනීම සඳහා රජය සෑම විටම පෙනී සිටින බවද ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී පවසා තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *