ජානාධිපති ධජය එලි දකී – එම ධජය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයෙකු හෝ ජනාධිපතිනියක පත්වුවහොත් ඔහුට හෝ ඇයට  අදාළ ව නිල ධජයක් නිර්මාණය කරනු ලබනවා.

මේ අනුව නව ජනාධිපති ලෙස තේරී පත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගේ නිල ධජය මේ වන විට නිර්මාණය කර අවසන්.

එලෙස එළිදැක්වූ නව ජනාධිපතිවරයාගේ ධජය පහත පරිදි වනවා