නව ඇමතිවරුන්ගේ හිතවතුන්ට තනතුරු බෑ..සිටින අය මාරු කරන්න බෑ..බලය ජනපතිට පමණයි

රාජ්‍ය ආයතනවලට පත් කර ඇති සභාපතිවරු සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් එම තනතුරුවල තවදුරටත් කටයුතු කරන බව ජනාධිපති කාර්යාලය සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර පෙරේදා (11 ) මේ පිළිබඳව සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එම ධුරයට පත්වූ පසු විශේෂ මණ්ඩලයක් මගින් රාජ්‍ය ​ආයතන සභාපතිවරු සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත් කරනු ලැබුවා.

දැනට පත් කර ඇති රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් ඉවත් කරන්නේ නම් ජනාධිපතිවරයාගෙන් විමසා සිදු කළ යුතු බව ජනාධිපති කාර්යාලය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට යොමු කළ ලිපියේ දැක්වෙනවා.

පත්කර ඇති රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට වැටුප්, ඉන්ධන දීමනාවලට සීමා පනවමින් ජනාධිපති කාර්යාලය විශේෂ චක්‍රලේඛයක්ද නිකුත් කරනු ලැබුවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *