බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ විරෝධතාව අවසන්

බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ රැදවියන් පිරිසක් එහි ගොඩනැගිල්ලක වහලය මත නැඟ සිදුකළ විරෝධතාව අවසන් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *