රාජිත රහස් පොලිසියට

රාජිත සේනාරත්න මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා.

ඒ,අධිකරණය නියෝග කළ පරිදි සුදු වෑන් නඩුව සඳහා ප්‍රකාශයක් ලබා දීමටයි.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.