නව අගමැති අද සිය ධුරයේ වැඩ අරඹයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී සිය ධුරයේ වැඩ ආරම්භ කර තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *