2032 වසරේදී රාජ්‍ය ණය දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 98ක් දක්වා අඩු කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා

2032 වසරේදී රාජ්‍ය ණය දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 98ක් දක්වා අඩු කිරීමට අපේක්ෂා කරන කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අවසන් කිරීමෙන් පසු මූල්‍ය හා ආර්ථික අංශයේ ස්ථාවරත්වය ඇති වෙන බවයි ඒ මහතා සඳහන් කලේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *