අන්තර්කාලීන අයවැය සැප්තැම්බර් – ජනපති

සැප්තැම්බර් පළමු සතියේ අන්තර්කාලීන අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

එමගින් ජනතාවට සහන ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.