ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින්  පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *