කළු සහ කැළණි ගංඟා පිටරගැලීමේ අවදානමේ – දිස්ත්‍රික් 4 කට නායයාමේ අනතුරු ඇගවීම්

කළු සහ කැළණි යන ගංඟාවල ජල මට්ටම් තවදුරටත් ඉහළ යමින් පවතිනවා. මුද්දූව ජල මාපකයේ අගය මීටර් 7.5 ඉක්මවීම හේතුවෙන් කළු ගඟ රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් පිටාර ගැලූ බවයි ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආපදා තත්ත්වය යම්තාක් දුරට පාලනය වී ඇති බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා.

පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නායයෑම් අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇති බවත් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි සදහන් කළා.