රෝසි සේනානයක පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශිකාව ලෙස පත් කෙරේ

කොළඹ හිටපු නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශිකාව ලෙස පත් කර තිබෙනවා

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *