රග්බි පාපන්දු සංගමයේ හිටපු සභාපති සියලුම තනතුරුවලින් ඉවත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා රග්බි පාපන්දු සංගමයේ හිටපු සභාපති රිස්ලි ඉල්යාස් එම සංවිධානයේ දැරූ සියලුම තනතුරුවලින් ඉවත් කර ඇති බව ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *