රුපියලේ අගය පහතට

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අද ඉතිහාසයේ අඩුම අගය සලකුණු කළා.

මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල මේ වන විට සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 203යි ශත 50ක් ලෙසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *