පාසල් යන සෑම දරුවෙකුටම ලක්ෂ දෙකක සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණයක්

ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට පාසල් යන සෑම දරුවකුටම ලක්ෂ දෙකක සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක් ලබා දී තිබෙන බව වරාය හා නාවික සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය, මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගල රත්නායක මහතා පැවසීය.ළමයෙකුට රෝගී අවස්ථාවකදී ඕනෑම රෝහලකින් ප්‍රථීකාර ගනිමින් එම වියදම් වසරකට ලක්ෂ දෙකක් දක්වා රක්ෂණය තුලින් පියවා ගැනීමට හැකි වන බවත් ඒමහතා ප්‍රකාශ කලේය.එසේම අමාත්‍යවරයා පැවසූයේ “ළගම පාසල හොඳම පාසල” වැඩසටහන යටතේ ගමේ පාසල ද දියුණු කිරීමට කටයුතු සලසා තිබෙන බවත් විශේෂයෙන්ම ගුරුවරුන්ට අවශ්‍ය මනා පුහුණුව ලබා දීමට අවශ්‍ය වැඩසටහන් රජය මැදිහත්ව සකස් කර තිබෙන බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *