වැටුප් සහ විශ්‍රාම දීමනා සියල්ල වැඩි වන්නේ මෙලෙසයි – ඇතැම් විශ්‍රාමිකයන්ට රුපියල් 12000ක වැඩි වීමක්

රජයේ සේවකයන්ට රුපියල් 2500ක දීමනාවක් ලබාදීමට අද (05) ඉදිරිපත් කළ අයවැය මගින් යෝජනා කෙරුණා.
2019 වසරේ ජුලි මස සිට එය ලබා දීමට නියමිතයි.

විශ්‍රාමික වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට ද මෙවර අයවැය මගින් රුපියල් මිලියන 12000ක් වෙන් කර තිබෙනවා.

2019 වසරේ ජුලි මස සිට විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට නියමිත අතර ඉන් පසුව ඇතැම් විශ්‍රාමිකයන්ට රුපියල් 1600 ක් ඇතැම් විශ්‍රාමිකයන්ට රුපියල් 4600ක් ඇතැම් විශ්‍රාමිකයන්ට රුපියල් 12000කින් විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිවෙනු ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *