සනීපාරක්ෂක තුවා මිල සංශෝධනයට ආණ්ඩුවේ අවධානය

සනීපාරක්ෂක තුවා මිල සම්බන්ධයෙන් සහන ලබාදීමට නිෂ්පාදකයන් සහ අපනයනකරුවන් මුදල් අමාත්‍යාංශය හා පැවති සාකච්ඡාවකදී එකඟ වී තිබෙනවා. තීරු බදු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සළකා බැලීමට ද එහිදී තීරණය කෙරුණු බවයි අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.