අයවැය යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවූ දේ (PHOTOS)

2019 වසර අයවැය යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පවත්වනු ලබන සාම්ප්‍රදායික තේපැන් සංග්‍රහයේ ජයාරූප පහතින් දැක්වේ.

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

after-budget-2019

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *