කණිෂ්ඨ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ඇතුලු සාමාජිකයින් පත්වීමේ ලිපි ලබා ගනී.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කණිෂ්ඨ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ඇතුලු සාමාජිකයින් අද (08) දින ගරු විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අතින් පත්වීම් ලිපි ලබා ගන්නා ලදි.

සභාපති – රංජිත් මධුරසිංහ මහතා
සාමාජිකයින්
රන්ජන් පරනවිතාන මහතා
ගජබා පිටිගල මහතා
නිශාන්තන් මහතා
කේ.එච් නන්දසේන මහතා
ගාමිණී වික්‍රමසිංහ මහතා
ඩිල්ශාන් ද සිල්වා මහතා
නිලන්ත රත්නායක මහතා
එෆ්. මහරූෆ් මහතා

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *