ෂැංග්‍රි-ලා නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමයි

නැවත දැනුදෙන තුරු ෂැංග්‍රි-ලා හොටලය වසා දමා ඇති බව එම හොටල් කළමනාකරිත්වය දැනුම් දී ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *