කුසල් ගේ සුපිරි ඉනිමෙන් ලැබු ජයග්‍රහනය කේක් කපා සැමරූ හැටි (Video)

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කළකට පසු ලැබූ අපූරු ජයග්‍රහනය කේක් කපා සැමරූ අයුරුයි මේ.

Sri Lanka team celebrating the historic Test win

Sri Lanka team celebrating the historic Test win

Sri Lanka team celebrating the historic Test win

Sri Lanka team celebrating the historic Test win

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *