විදෙස් ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් එවූ විනිමය ජනවාරියේදී ඉහළට

මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ මෙරට විගාමික ශ්‍රමිකයන් විසින් දිවයිනට එවනු ලැබූ විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 675යි දශම 3 දක්වා සියයට 16යි දශම 3කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.

එය රුපියල් පරිවර්තනයට අනුව සියයට 22 යි දශම 1ක වර්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැකියි.

විදේශයන්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් විසින් මෙරටට එවනු ලබන විනිමය පසුගිය මාස කිහිපය තුල අඩුවීමක් පෙන්නුම් කළද, 2020 වසරේදී ඔවුන් එලෙස එවූ විනිමය ඩොලර් බිලියන 7 යි දශම 1 කට අධිකයි.

2019 වසරේදී විගාමික ශ්‍රමිකයන් ඩොලර් බිලියන 6 යි දශම 7 ක විදේශ විනිමය මෙරටට එවනු ලැබුවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *