ගුරු ඇඳුම වෙනස් නොකරන බව අධ්‍යාපන ඇමති කියයි

රජයේ පාසල්වල ගුරුවරුන් සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳුම් පැළඳුම් විලාසිතාව වෙනස් නොකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *