සරසවි ප්‍රවේශයට අදාළ කඩඉම් ලකුණු සැප්තැම්බර් මාසයේ

2020 උසස් පෙළ විභාගයෙන් සරසවි ප්‍රවේශයට අදාළ කඩඉම් ලකුණු සැප්තැම්බර් මාසයේ නිකුත් කෙරෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළා.

මෙවර සිසුන් 41,500ක් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීමට නියමිතයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *