මිරිස් කුඩු ගැසූ ‘ප්‍රසන්නට දුන්’ අමාත්‍ය පුටුව

පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ දී ආන්දෝලනයට ලක්වූ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවිර මහතාට ද රාජ්‍ය අමාත්‍ය තනතුරක් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ වේවැල් , පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍ය තනතුරයි.

ප්‍රසන්න රණවීර මහතා පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ දී කතානායකවරයාට මිරිස් කුඩු ප්‍රහාර එල්ල කරණ අයුරු ජනතාව පිළිකුලින් හෙළා දකිනු ලැබුවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *