කොටුවේ තොරණ සුළඟට වැටෙයි

පවතින සුළං තත්වය නිසා කොටුවේ ඉදිවූ තොරණ වැටී තිබෙනවා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.