2021 අයවැය දෙවන වර කියවීම සම්මතයි

2021 අයවැය දෙවන වර කියවීම පිළිබඳ ඡන්ද විමසීමේ දී රජය ජයග්‍රහණය කළා.

එහිදී පක්ෂව ඡන්ද 151 ක් ද විරුද්ධව ඡන්ද 52 ක් ද ලැබුණා.

2021 සඳහා වන අයවැය, මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ පසුගිය අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *