ඩොලරයේ අද අගය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනෙහි අද (23) දිනයේ දී ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 364.42ක් ලෙස වාර්තා කර තිබෙනවා.

එසේම ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 354.45ක් ලෙසට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.