ලොව විශාලතම ආරු නූල් නිල් මැණික් පොකුර මෙරට ගෙවත්තකින්

ලොව විශාලතම ආරු නූල් නිල් මැණික් පොකුර මෙරට ගෙවත්තකින් හමු වී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 510ක බරකින් යුත් මෙහි කැරට් මිලියන 2.5ක් පමණ අඩංගු වන බවට සැලකෙන අතර එය “සෙරන්ඩිපිටි නිල් මැණික්” ලෙස නම් කර ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *