දිනුවත් ආසන ‘අහිමි විය හැකි’ රජයේ ඇමතිවරු මෙන්න

රජයේ වාහන ළඟ තබාගෙන සිටින බවට ඔප්පු වුවහොත් එම දේශපාලනඥයාගේ ආසනය අහිමි වීමට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.

හිටපු රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් කීප දෙනෙක් රජයේ වාහන පහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් තවමත් භාර දී නැති බැවින් එම වාහන අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස දැනුම් දී ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

මාර්තු මාසයේ 02 වැනිදා, 03 දිනවල වාහන භාර දෙන ලෙස ඇමැතිවරුන්ට මුලින් දැනුම් දී තිබුණා. වාහන ළඟ තබාගෙන මැතිවරණ කටයුතු සඳහා ඒවා භාවිත කරන්නේ නම් රුපියල් ලක්ෂයක් ගෙවිය යුතු බවට පසුව දැනුම් දුන් අතර එම මුදල ගෙවීම ඇමැතිවරු පැහැර හැරීම නිසා වාහන භාරදෙන ලෙස මැයි මාසයේ දී යළි දැනුම් දී තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *