විමල්ගේ තටු කැපේ – අමාත්‍යංශ අඩු කරලා

හිටපු අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මහතාට මෙවර හිමිව ඇත්තේ එක් අමාත්‍යංශයක වගකීම් පමණයි.

ඒ,කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

මීට පෙර ඔහු නිවාස අමාත්‍යවරයා ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *