තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් තිදෙනෙක් හමුවේ

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් තිදෙනෙක් මෙරටින් වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව 2042 දක්වා සමස්ත රෝගීන් ගණන ඉහල යනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *