කොළඹ පුරහල අවට රථවාහන තදබදයක්

සෞඛ්‍ය සේවකයන්ගේ විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *