රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය ගමන් අවලංගු කෙරේ

කෝවිඩ් තත්ත්වය හා මගින් අවම වීම හේතුවෙන් හේතුවෙන් රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය ගමන් වාර 20ක් අද සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු අවලංගු කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *