අඟහරුවාදා කාටූන් (2019-04-02)

විදුලි පුටුව නැවැත්තුවා විතරක් නෙමෙයි විදුලියත් නවත්වලා තියෙන්නේ

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *