පමුණුවේ රෙදි කඩ දෙකක් වසයි

කොරෝනා අසාධනය වූ රෝගීන් විස්සක් පමණ හමුවීම හේතුවෙන් මහරගම පමුණුව රෙදි කඩ දෙකක් වසා දමා තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *