වෙන්නප්පුවේදී පොලීසියට පාට් දැමූ මංත්‍රීවරිය ගැන බුකියේ පළ වූ රස කතා (Photos)

“සදා ලෝක පූජිත ප්‍රාදේශිය සභා ස්කූටර් ගම, පිළිගන්න බුකියේ අලුත්ම තරුව ස්කූටර් අක්කා..”