තවත් ප්‍රහාරයක් ගැන ඇමරිකාවෙන් අනතුරු ඇඟවීම්

සති අන්තයේ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තවත් ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමට ඉඩ තිබෙන බවට ඇමරිකාව අනතුරු ඇඟවීම් සිදුකර තිබෙනවා. මෙරට එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය, මෙරට තුළ රැඳී සිටින ඇමරිකානු ජාතිකයන්ට අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කරමින් කියා සිටින්නේ තවත් අතිශය දරුණු ප්‍රහාර එල්ලවීමට ඉඩ ඇති නිසා නිරන්තරයෙන් සුපරික්ෂාකාරී වන ලෙසයි.

ආගමික ස්ථාන, සංචාරක ස්ථාන, ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථාන, වෙළඳසැල්, සාප්පු සංකීර්ණ, මහජනයා බහුලව ගැවසෙන උත්සව, අධ්‍යාපන ස්ථාන වැනි තැන්වල රැඳී නොසිටින ලෙස ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය සිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *