මන්ත්‍රීවරුන්ට ‘රුපියල් කෝටි දෙක ඉක්මවන’ වාහන බලපත්‍ර සුදානම් කෙරේ

පාර්ලිමේන්තුව තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබාදීම සදහා වන කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අලුතෙන් පාර්ලිමේන්තුවට මෙවර පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් 79 දෙනෙකුට වාහන බලපත්‍ර මුලින්ම ලබා දීමට සූදානම් වෙමින් සිටිනවා.

සෙසු මන්ත්‍රීවරුන්ට වාහන බලපත්‍ර ඉන් අනතුරුව නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වාර්තා හා අනෙකුත් තොරතුරු මේ දිනවල එක්රැස් කරමින් සිටී. මෙම වාහන බලපත්‍රය වටිනාකම රුපියල් කෝටි දෙක ඉක්මවා යනවා.

දැනට ලංකාවට වාහන ගෙන්වීම අත්හිටුවා ඇති නිසා මෙරට ඇති වාහනවලින් වාහන මිලට ගැනීමට හෝ ආනයන තහනම ඉවත් කළ පසු අළුත් වාහන ගැනීමට අවස්ථාව එමගින් මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව හිමි වනවා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *