ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක දැඩි සත්කාර ඒකකයට (Video)

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මේ මොහොතේ පෞද්ගලික රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *