අද ජල සැපයුම අත්හිටුවන කොළඹ ප්‍රදේශ

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (21) රාත්‍රී 10.00 සිට පැය 10ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

අද රාත්‍රී 10.00 සිට හෙට පෙරවරු 08.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පැවසුවා.

කොළඹ 12, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන අතර කොළඹ 01 සහ 11 යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කළා.

මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැඩසටහන යටතේ ජලය බෙදාහැරීම් පද්ධතියේ සිදුකෙරෙන නවීකරණ කටයුත්තක් හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.