පාරි‍භෝගිකයින්ට සාධාරණයක් කිරීමට අපි බැඳී සිටිනවා

වෙළෙඳ සමාගම් ගෙන ඇති ණය මුදල්වල බර පාරි‍භෝගිකයන් මත පැටවීමේ ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කෙරෙමින් පවතින බව අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

සදාචාරාත්මක ව්‍යාපාරික පරිසරයක් යන තේමාව යටතේ ඉදිරියේදී ක්‍රියා කරන බව ජාඇල ප්‍රදේශයේදී  එම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *