වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දමයි

වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත.

වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තුළින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීමත් සමග පවතින් අවදානම සලකා එම තීරණය ගෙන තිබේන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *