යාපනයේ ළිඳකින් සුදු නාගයින් දෙදෙනෙකු මතු වෙයි

යාපනය වලිකාමම් නැගෙනහිර සිරුප්පිඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ ළිඳකට වැටී සිටි ඉතා දුර්ලභ සුදු නාගයින් දෙදෙනෙකු ගොඩට ගෙන කැලයට මුදා හැරීමට ගොවීන් පිරිසක් විසින් පියවර ගෙන ඇත.

සිරුප්පිඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි වෙල්යායක තිබූ ළිඳකට වැටී සිටි සුදු නාගයින් දෙදෙනෙකු ගොවියෙකු විසින් දැක ඒ බව අනෙක් ගොවීන්ටද දැනුම් දී එම ගොවීන් විසින් එක්ව අදාළ සුදු නාගයින් දෙදෙනා ගොඩට ගෙන රක්ෂිත කැලෑවකට මුදා හැරිමට පියවර ගෙන ඇත.

ළිඳේ වැටී සිටි නාගයින් දෙදෙනාම අඩි 5 කින් පමණ දිගින් යුක්ත වන අතරම වෙල් යායට පැමිණි අවස්ථාවකදී මෙම සුදු නාගයින් දෙදෙනා ළිඳට වැටෙන්නට ඇති බවට සැක කෙරේ.

මෙම සුදු නාගයින් වර්ගය ඉතා දුර්ලභ වර්ගයේ විශේෂයක් බැවින් ඉතා ආරක්ෂාකාරීව කැලයට මුදා හැරීමට පියවර ගත් බවටත් යාපනයේ බෝහො වැසියන් මෙම සුදු නාගයින් දේවත්වයෙන් සලකන බවටද සිරුප්පිඩ්ඩි ගොවීන් වැඩිදුරටත් කියා සිටියහ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *