ලෝක නායකයන් බරපතල අනතුරක

ලෝක නායකයන් බරපතල අනතුරක දමමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවෙන කොවිඩ් හිස ඔසවා ඇත. බ්‍රසීල සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මාර්සෙලෝ ක්වෙයිරෝගාට කොවිඩ් ආසාධිත යැයි තහවුරු වී ඇත. ඔහු මේ වෙද්දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ මණ්ඩල සැසිවාරයට සහභාගි වී සිටියි. ආසාධිත බව තහවුරු වීමට පැය 19කට පෙරේ ඔහු බ්‍රසීල ජනාධිපතිවරයා ද හමුව ඇත මේ වනවිට සමුළුවට සහභාගී වී සිටින බ්‍රසීල නියෝජිතයින් 2කු ආසාධිත බව හදුනා ගැන ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *