අර්ජුන අධිකරණයට එයි

ක්‍රිකට් අතුරු පාලක කමිටුවට එරෙහි පෙත්සම් විභාගයට සහභාගි වීම සඳහා අර්ජුන රණතුංග මහතා අභියාචනාධිකරණයට පැමිණ තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *