ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ අද විනිමය අනුපාතය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (27)  නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් අනුපාතිකය රුපියල් 318.26 ක් වන අතර විකුණුම් අනුපාතය රුපියල් 328.90 ක් ලෙස සටහන් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද නිකුත් කළ අනෙකුත් විනිමය අනුපාත පහත පරිදි වෙයි

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *